Jim Cummins

Jim Cummins

Jag studerar svenska som andraspråk på deltid denna termin. På egen bekostnad. Mina 45 hp, förutom min lärarexamen där jag bl.a. har 30 hp specialpedagogik, är allt för lite för att klara av detta enormt utvecklande och komplexa arbete, det vill säga att undervisa elever i svenska som andraspråk.

I helgen blir det studier i Jim Cummins bok om tvåspråkighet, L2. Jim Cummins, ni vet han med BICS and CALP! Han beskriver att man måste undervisa elever i L2 och skolspråket samtidigt. På en hög kognitiv nivå med mycket stöttning. I länken finns en svensk översättning på hans text bl.a. ett förslag till skolors språkpolicy. I litteraturen vi studerar skriver flertalet forskare om vikten av stöttning med hjälp av modersmålsundervisning. Den är en grund för skolframgång och viktigt för elevens självkänsla och förståelse för det egna jaget, och förståelse om både det gamla och det nya språket. Modersmålsundervisning är vår svåraste uppgift. Det finns ingen modersmålslärare och modersmålsundervisning på vår skola. Även om vi skulle vilja anställa en modersmålslärare så är det inte direkt lätt att rekrytera dem i Norrlands inland. Skolverkets råd gällande skolframgång för SVA elever är också tydliga.

Jag har under denna utbildning verkligen insett vikten av ett interkulturellt arbetssätt, och att skolan bör ha en språkpolicy. Det leder till skolframgång för L2 elever eller som vi säger SVA elever. I mitt Pearltree har jag samlat några skolors språkutvecklingsplaner. I en mångkulturell skola är tonvikten på att eleverna ska lära sig svenska som modersmål ofta särskilda från reguljär undervisning. I en interkulturell skola är alla språk en tillgång, det finns en flerkulturell kompetens som omfattar alla.

Begrepp som mångkulturell och interkulturell har olika innebörd. Begreppet mångkulturell betecknar ett tillstånd, till exempel att förskolan är mångkulturell när barnen kommer från många olika kulturer. Begreppet interkulturell står för en process, det vill säga en samverkan mellan olika kulturer för att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt.  (Benckert, Håland & Wallin, Flerspråkighet i förskolan, s. 68).

I ett interkulturella förhållningssätt finns det en inriktning som värnar om pråklig stöttning på modersmål. På vår skola finns det stöttning i en liten skala idag, i form av studiehandledning på Dari. Det är långt från den mängd av studiehandledning som det finns  behov av. Våra elever talar även andra språk. Skolverksamheten har gjort en upphandling för att, via modersmålslärare på distans, kunna stötta elever med studiehandledning. Upphandlingen har dock överklagats av en av budgivarna och därför kan vi, och eleverna, bara vänta och se vad som beslutas.

Det händer mer inom skolan. Nyligen fick vi inom skolans verksamhet i Sorsele kommun en utbildningsdag i kvalitetssäkring. Skolinspektionen har krävt förbättringar inom det området från vår kommun. Sorsele kommun har därför köpt ett utbildningspaket och en metod för kvalitetssäkring av verksamheten av företaget Qualis. Det blev väldigt tydligt efter en utbildningsdag att det behövs en del arbete inom vår organisation när det gäller rutiner, genomlysning av verksamheten och tydlighet. Det var ingen nyhet. Det blir intressant att se vad gårdagens ”Ground zero” insikt leder till. Vi är inte den  enda kommunen med svårigheter att organisera undervisning för nyanlända. Skolverket försöker hjälpa och har gett ut denna folder som stöd för mottagandet av nyanlända. Ett citat i  texten stämmer väl överens med vår erfarenhet. ”Ibland vilar verksamheten på arbete som utförs av personalen utan fast förankring på den kommunala nivån”. Jag är övertygad om att alla gör sitt bästa, men det saknas medel och resurser för att bedriva den skolverksamhet vi önskar.

För att återgå till Cummins bok. Den är svår! Jag har en djupdykning att göra i helgen. En av de andra som studerar på kursen i svenska som andraspråk mot Högskolan Dalarna, har arbetet som lärare under tre års tid i London. Det kändes ganska skönt när även han tyckte texten i Cummins bok var svår. Det är en ”böj ner huvudet och plöj” bok som en lärarutbildare på Mittuniversitetet beskrev en del läroböcker. Jag har köpt Cummins bok både i digital- och pappersform. Jag anser att utan översättningsverktyg är den här boken hart när omöjlig att ta sig igenom för mig. Jag inser också med självupplevd tydlighet mina elevers problem. Via Google translate blir Cummins text av och till helt obegriplig, när jag ska översätta texten från engelska till svenska. Men, jag kämpar på och lär mig massor av begrepp om andraspråks-undervisning genom att översätta ord och försöka förstå sammanhang. Eftersom nästan all forskning i detta ämne är på engelska, och jag planerar att fortsätta mina studier, så tänker jag att det är mödan värt!

2 Thoughts on “Jim Cummins och organisation av SVA undervisning.

  1. Tack Ingela för pepp! 👍. Ja vad elever har rätt till och vad de får är olika saker.

  2. Ingela on 10 oktober, 2015 at 12:39 said:

    Utbildning är spännande! Hoppas plöjningen gick bra 😅. Studiehandledning är en stor bristvara tyvärr.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation